REKLAMAČNÍ ŘÁD


ČLÁNEK I.
SHODA S KUPNÍ SMLOUVOU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ DOBA

 1. Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc (dále „zboží“) je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.
 2. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
 3. Prodávající odpovídá za vady pouze kupujícímu.
 4. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 5. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 6. Jde-li o zboží použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo při převzetí kupujícím.
 7. Záruční doba je 24 (dvacetčtyři) měsíců a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Delší záruční dobu může prodávající poskytnout prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu. V záručním listě prodávající uvede podmínky, rozsah, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky plynoucí z prodloužené záruky. Prodloužená záruka se může týkat i jen některé součástky zboží, což musí být v záručním listě uvedeno.
  Pro dodržení záruky ovšem stačí mít u většiny produktů fakturu na dané produkty. Při reklamaci zakoupeného zboží přes náš internetový obchod je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil kopie listin, které mu byly předány v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list (originál) a jiné.
 8. Dojde-li na základě reklamace k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí ohledně součásti, která byla vyměněna a na níž byla poskytnuta záruka.
 9. Při výměně je kupující oprávněn reklamované zboží užívat až do té doby, kdy mu prodávající dodá zboží nové.

ČLÁNEK II.
UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Při převzetí zboží se kupujícímu doporučuje provést jeho kontrolu,zda zboží je ve shodě s kupní smlouvou.
 2. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby, jinak zaniknou.
 3. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující u prodávajícího, u kterého reklamované zboží koupil. Zakoupení zboží od prodávajícího je možno nejlépe dokázat smlouvou, prodejkou, fakturou, dodacím listem, dokladem o zaplacení, popř. jiným průkazným způsobem. Při reklamaci kupující uvede datum dodání (převzetí) zboží, přesné označení zboží, detailní popis vady a uplatňovaný nárok. Při reklamaci u prodávajícího sepíše prodávající s kupujícím protokol o reklamaci.

ČLÁNEK III.
VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE

 1. Nebude-li moci prodávající z důležitých důvodů vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě, je na základě souhlasu kupujícího oprávněn vyřídit reklamaci ve lhůtě dohodnuté se spotřebitelem.
 2. V případě vad spočívajících v tom, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvede do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny, příp. od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 3. Pokud to povaze věci neodporuje nebo pokud se neprokáže opak, má se zato, že rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, existoval již při převzetí zboží.
 4. U vad reklamovaných v záruční době, které lze odstranit, má kupující právo, aby vada byla opravou bezplatně odstraněna. Výměna zboží (případně jeho součásti) je možná pouze tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Pokud takový postup není možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. U vad reklamovaných v záruční době, které a) nelze odstranit b) které brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. stejná vada se vyskytla i po druhé opravě) nebo pro větší počet vad (tzn. zboží má v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady) zboží řádně užívat.
 6. U vad, které nelze odstranit, ale které nebrání řádnému užívání zboží má kupující právo i na přiměřenou slevu z ceny. Sleva se vyplácí v provozovně prodávajícího, ve které bylo zboží zakoupeno, popř. bude zaslána na účet, popř. bude zaslána složenkou.
 7. Pro vadu součásti dodaného zboží, dílu, jednotlivého komponentu apod. nelze reklamovat celou dodávku zboží, kupující má pouze právo na opravu, popř. výměnu vadné součásti, dílu nebo komponentu.
 8. Je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
 9. Rozhodnutí o reklamaci prodávající sdělí kupujícímu a dohodne s ním konkrétní postup vyřízení reklamace

Straiten, s.r.o., srpen 2012